Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle zákona č. 40/1964 Z.z., občianský zákonník (dále jen „občianský zákonník“)

Highlander s.r.o.
IČ: 51550989
Sídlo podnikání: Dolný Smokovec 16038/38 059 81 Vysoké Tatry

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní údaje:
Email: info@mikulasstefan.sk
Telefon: +421 948 410 140
Webová stránka: https://www.mikulasstefan.sk
Adresa: Dolný Smokovec 16038/38 059 81 Vysoké Tatry

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele produktů a služeb uvedených na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk (dále jen „produkty a/nebo služby“) a fyzické osoby která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „uživatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.mikulasstefan.sk nebo v provozovně poskytovatele. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Právní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem může vzniknout i prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se tyto obchodní podmínky i na právní vztahy uzavřené jinak než prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (kupř. právní vztah uzavřený v provozovně).

 1. Definice pojmů:
  1. Poskytovatel: Highlander s.r.o., IČ: 51550989, sídlo podnikání: Dolný Smokovec 16038/38 059 81 Vysoké Tatry Poskytovatel poskytuje pro uživatele produkty a služby, kterými se pro účely těchto obchodních podmínek rozumějí:
  2. poradenství poskytované v oblasti zdravotní nebo životní situace v provozovně poskytovatele (dále jen „služby“) ;
  3. poradenství poskytované v oblasti zdravotní nebo životní situace prostřednictvím audio nahrávky (dále jen „ služby na dálku“)
  4. produkt/y pod názvem: kniha „Odkaz slnečnice“, kterými se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí kniha, audiokniha nebo kombinace knihy a audio knihy (dále jen „produkty“; spolu rovněž „produkty a/ služby“). 
  5. Uživatel: Fyzická osoba, která využívá produkty a/nebo služby poskytovatele. Uživatelem se rozumí neregistrovaný uživatel nebo registrovaný uživatel. Registrace není povinná pro prohlížení veřejně dostupných informací na internetovém portálu http://www.mikulasstefn.sk. Uživatel užívá či nakupuje produkty a/nebo služby poskytované poskytovatelem na základě smluvního vztahu a těchto obchodních podmínek. Až na výjimky (produkty a/nebo služby, jejichž podstata registraci nevyžaduje) je pro účely použití/využití produktů a/nebo služeb nutná registrace.   
 2. Obsah internetového portálu https://www.mikulasstefan.sk (dále jen „internetový portál“) je tvořen obsahem poskytovatele i třetích osob.

2. Uzavření smlouvy, objednávka produktů a/nebo služeb

 1. Smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem je uzavřena:
  1. zaplacením zálohy za službu, přičemž konečná cena služby bude uvedena na daňovém dokladu vystavené poskytovatelem, nebo
  2. vyplněním a potvrzením objednávky na nákup produktu uživatelem přímo na internetovém portále: https://www.mikulasstefan.sk
 2. Nedílnou součástí smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem jsou tyto obchodní podmínky uveřejněné na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk.
 3. Uživatel je povinen se před započetím užívání produktů a/nebo služeb seznámit s obchodními podmínkami a vyjádřit s nimi souhlas. To se děje buď konkludentně v rámci rezervace/registrace/uzavření smlouvy/vyplnění a potvrzení objednávky.
 4. Pokud uživatel nerozumí některému ustanovení v těchto obchodních podmínkách, může poskytovatele kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, který mu poskytne veškeré potřebné informace.
 5. Neregistrovanému uživateli poskytuje poskytovatel základní služby – tedy bezúplatně a bez jakékoliv objednávky – možnost přístupu k volně přístupnému obsahu internetového portálu https://www.mikulasstefan.sk.
 6. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání právního vztahu. Náklady vzniklé uživateli při použití prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení apod.) si hradí uživatel sám.
 

III. Cena produktů a/nebo služeb, platební podmínky

Poskytování služeb

 1. Cena za poskytování služeb nebo služeb na dálku uživateli za úplatu je stanovena dle rozsahu služby, kterou uživatel žádá. Cena bude uživateli sdělena vždy před uzavřením smlouvy a poskytnutím služeb.
 2. Platba za poskytnuté služby je možná v hotovosti nebo bankovním převodem.
 3. Cena je splatná v plné výši nejpozději v den poskytnutí služby nebo služby na dálku (při platbě v hotovosti). V případě úhrady bankovním převodem musí být konečná částka za službu nebo službu na dálku připsána na účet poskytovatele nejpozději 2 dny před plánovaným poskytnutím služby nebo služby na dálku. Provozovatel je oprávněn požádat o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 591 občianského zákonníka se nepoužije).
 4. Při rezervaci termínu služby nebo služby na dálku se platí vždy rezervační záloha ve výši – individuální cena (dále jen „záloha“)
 5. Tím se tento termín stává závazným pro obě strany. Záloha slouží k pokrytí nutných personálních výdajů spojených s přípravou služby a je nevratná. V případě, že není možné uhradit zálohu v den objednání, lze termín poskytnutí služby rezervovat pouze po dobu jednoho týdne.
 6. Pokud poskytovatel neobdrží od uživatele ani po uplynutí jednoho týdne od provedení rezervace zálohu (v hotovosti, připsáním na účet), termín služby se zruší.
 7. Při poskytnutí služby nebo služby na dálku se záloha započítává na plnění za službu (od konečné ceny služby bude odečtena uhrazená záloha).
 8. Pokud služba neproběhne z důvodů na straně uživatele (zejména, že se nedostaví do provozovny poskytovatele k poskytnutí služby v den, kdy má rezervovaný termín pro službu) a nedohodne-li se s poskytovatelem na změně termínu služeb, souhlasí uživatel s tím, že mu místo služby (v provozovně) budou poskytnuty služby na dálku.
 9. Změna termínu služeb- v případě závažných důvodů lze termín poskytnutí služeb změnit. Výše poplatku za tuto změnu závisí na včasnosti oznámení této změny poskytovateli:

15 a více dní před rezervovaným termínem:

bez poplatku

7 – 14 dní před rezervovaným termínem:

Bez poplatku

méně než 7 dní před rezervovaným termínem:

individuální cena

Poplatek je odečten ze zálohy. Zbývající část zálohy bude započtena na plnění za službu.

10. Pokud byla služba nebo služba na dálku již splněna (provedena), uživatel nemá právo požadovat po poskytovateli platbu za služby zpět. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku platí ustanovení čl. 6 těchto obchodních podmínek. V případě vadného poskytnutí služby pak ustanovení čl. 7 těchto obchodních podmínek.

11. Pokud v případě žádosti uživatele nebo z důvodů na straně uživatele dojde ke změně dohodnutého rozsahu poskytovaných služeb, bude změněna i cena poskytovaných služeb.

Dodání produktu

 1. Dodání on-line produktů a/nebo produktů uživateli za úplatu je vždy stanoveno podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk.
 2. Poskytovatel je oprávněn cenu měnit, její aktuální znění u každého produktu je vždy přístupné na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk.
 3. Po přijetí elektronické objednávky na produkt zaslané přímo na internetový portál poskytovatele https://www.mikulasstefan.sk vystaví poskytovatel uživateli daňový doklad na částku odpovídající ceně za dodání produktu podle ceníku platného v daný okamžik. 
 4. Platba: Uživatel má možnost uskutečnit platbu za jím vybrané produkty prostřednictvím platebních systémů poskytovatele umístěných na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk. V případě takto realizované úhrady se za úhradu uživatelem objednaných produktů považuje připsání finančních prostředků na účet poskytovatele.
 5. Poskytovatel poté, co obdrží úhradu za produkty nebo on-line produkty v plné výši, vyhotoví a uživateli zašle způsobem uvedeným v čl. 3. odst. 3 těchto obchodních podmínek daňový doklad.

 IV. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1.  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  1. pro používání on-line produktů a/nebo služeb platí stejná právní, morální a etická pravidla jako při jakékoliv jiné formě veřejného používání informací,
  2. obsah produktů a/nebo služeb je průběžně upravovaný podle úvahy poskytovatele, který může kdykoliv bez předchozího souhlasu uživatele měnit, odstranit či jinak upravit jejich obsah nebo je zcela přestat poskytovat/dodávat.
  3. porušení obchodních podmínek uživatelem opravňuje poskytovatele k okamžitému přerušení a/nebo úplnému zastavení poskytování služeb. 
 2. Uživatel se zavazuje uvést při registraci do produktů a/nebo služeb pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých poskytnutých identifikačních údajů. V případě porušení této povinnosti se za rozhodné považují údaje uvedené při registraci a uživatel odpovídá poskytovateli za škodu porušením této povinnosti způsobenou.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel poskytuje uživateli možnost za úplatu používat produkty a/nebo služby v souladu s těmito obchodními podmínkami, přičemž poskytovatel má výhradní právo k jakémukoliv zásahu do on-line produktů a/nebo služeb a/nebo těchto obchodních podmínek.
 2. Změny poskytování produktů a/nebo služeb a obchodních podmínek a datum účinnosti aktuálního znění obchodních podmínek budou uživateli oznamovány elektronicky jejich zveřejněním na internetových portálech poskytovatele anebo prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na poskytovateli známou elektronickou adresu uživatele. Pokud uživatel nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění oznámení o změnách uvedených výše výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s těmito změnami, považují se změny za uživatelem odsouhlasené a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.

VI. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA UŽIVATELE JAKO SPOTŘEBITELE

 1. Spotřebitel má dle ustanovení § 3  odst. 1 zákona č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela (dále jen „zákon o ochrane spotrebitela“) především právo:

– právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

– právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

2. Od smlouvy může spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy se zasílá na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení poskytovatel uživateli potvrdí.

3. Odstoupení od smlouvy není potřeba nijak zdůvodňovat.

4. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

5. Uživatel je povinen vrátit produkty do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu. Produkty není možné zaslat na dobírku, tyto není poskytovatel povinen převzít. Vrácené produkty musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. K vrácenému zboží je potřeba připojit identifikaci odesílatele.

6. V případě odstoupení od smlouvy má poskytovatel spotřebiteli povinnost vrátit peněžní prostředky, které od uživatele na základě smlouvy přijal. Peníze poskytovatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byly peněžní prostředky přijaty nebo jiným dohodnutým způsobem. Poskytovatel není však povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než uživatel produkty vrátí nebo prokáže, že produkty již odeslal.

7. Náklady spojené s odesláním vrácených produktů na adresu provozovatele hradí uživatel, a to i v případě, že produkty nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8. Za produkty podstatně poškozené, opotřebené, znečištěné či zničené, ať už v důsledku přepravy použitím nevhodného obalu nebo uživatelem, nelze vrátit finanční prostředky (případně jejich část odpovídající vzniklé škodě). Poskytovateli tak vzniká nárok na úhradu škody, který je oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení finančních prostředků v důsledku odstoupení od smlouvy. Bude tedy vrácena pouze částka snížená o vzniklou škodu.

9. V souladu s ustanovením zákona o ochrane spotrebitela v případě smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku nelze od této smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy poskytovatel spotřebiteli sdělil, že v takovém případě nemá spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

10. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

– službu nebo produkt z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

– plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

– v případech podstatného porušení těchto obchodních podmínek uživatelem.

11. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude poskytovatel uživatele o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy je doručeno. 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména tedy příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občianský zákonník.
 2. Práva z vadného plnění se uplatňují u poskytovatele písemně na e-mailové adrese https://www.mikulasstefan.sk. Vždy je třeba řádně specifikovat smluvní vztah. Poskytovatel rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1.  Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou upraveny zde.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Právní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí slovenským právem, zejména zákonem č40/1964 Sb., občianský zákonník.  Obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.
 2. Poskytovatel upozorňuje uživatele, že informace na internetovém portále https://www.mikulasstefan.sk mohou být zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk.
 3. Obchodní podmínky pozbývají účinnosti v den účinnosti novějších obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná nepřetržitě na internetovém portálu https://www.mikulasstefan.sk., v tištěné podobě je k dispozici v sídle poskytovatele. Starší verze obchodních podmínek jsou archivovány a mohou být na vyžádání poskytnuty e-mailem.
 4. Veškeré spory vyplývající z právního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem budou primárně řešeny smírně. V případě soudních sporů bude místně a věcně příslušný soud v Slovenské republice.
 5. Alternativní řešení sporů:

Alternativním řešením sporů je postup, jehož cílem je dosáhnout smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tj. mezi poskytovatelem a uživatelem, který vystupuje jako spotřebitel. Orgánem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na následující webové adrese: https://www.soi.sk/ V případě, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, Slovensko, tel. +421 2/582 722 03, Email: info@soi.sk, Web: https://www.soi.sk. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy: https://www.mikulasstefan.skinformaci o vyřízení stížnosti zašle poskytovatel uživateli na jeho e-mail, z něhož stížnost obdržel; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; dozor nad dodržování zákona o ochraně spotřebitele vykonává Slovenská obchodná inšpekcia.

7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023

Nákupný košík